10/09/2022

Quy hoạch khu đất ở đô thị của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Quy hoạch khu đất ở đô thị của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Quy hoạch khu đất ở đô thị của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

   Đến năm 2030, để đáp ứng cho nhu cầu theo định hướng như trên, diện tích đất ở tại đô thị cần tăng thêm 540,61 ha so với năm 2020.  

Bảng 25: Các công trình đất ở tại đô thị huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

 

Stt

 

Hạng mục

Diện tích (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

 

Ghi chú

Quy hoạch

Hiện trạng

Tăng thêm

 

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu tái định cư - Nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn huyện Châu Thành (Khu tái định cư phục vụ dự án Đầu tư, xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú)

 

 

 

17,93

 

 

 

 

17,93

 

 

 

Xã Đông Phú

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt KHSDĐ năm 2021 của huyện Châu Thành

2

Khu dân cư nông thôn mới, chợ xã Đông Phú

5,33

 

5,33

Xã Đông Phú

3

Khu Tái định cư cho Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2

10,00

 

10,00

TT. Mái Dầm

4

Khu đô thị mới Ngã Sáu

9,97

 

9,97

TT. Ngã Sáu

5

Khu đô thị mới Nam Sông Hậu

10,65

 

10,65

TT. Mái Dầm

6

Khu đô thị mới Mái Dầm

96,79

 

96,79

TT. Mái Dầm

 

7

Khu trung tâm thương mại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành

 

13,00

 

8,70

 

4,30

 

TT. Ngã Sáu

 

 

 

 

 

 

8

Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm

31,35

28,87

2,48

TT. Mái Dầm

9

Khu đô thị mới 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

24,83

 

24,83

TT. Mái Dầm

 

10

Khu đô thị mới Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

 

6,16

 

 

6,16

 

TT. Mái Dầm

11

Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

10,94

 

10,94

TT. Mái Dầm

 

12

Khu nhà ở xã hội xã Đông Phú, huyện Châu Thành

 

13,39

 

 

13,39

 

Xã Đông Phú

Chủ trương tiếp cận số 2740/UBND-NCTH ngày

21/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang

 

 

13

 

Khu dân cư nông thôn mới, tái định cư Khu công nghiệp Sông Hậu

 

 

34,80

 

 

 

34,80

 

 

Xã Đông Phú

KH số 137/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

 

 

14

 

 

Khu dân cư nông thôn mới xã Đông Phú, huyện Châu Thành

 

 

12,20

 

 

 

12,20

 

 

Xã Đông Phú

 

KH số 137/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

 

 

 

Stt

 

Hạng mục

Diện tích (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

 

Ghi chú

Quy hoạch

Hiện trạng

Tăng thêm

 

 

15

 

Khu dân cư nông thôn mới ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành

 

 

14,63

 

 

 

14,63

 

 

Xã Đông Phú

 

KH số 137/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

 

 

16

 

 

Khu dân cư nông thôn mới ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú

 

 

7,25

 

 

 

7,25

 

 

Xã Đông Phú

 

KH số 137/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

 

17

Khu dân cư nông thôn mới Phú Lợi, xã Đông Phú, huyện Châu Thành

 

9,00

 

 

9,00

 

Xã Đông Phú

KH số 137/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

18

Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu

12,55

 

12,55

Xã Đông Phú

Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của HĐND tỉnh Hậu Giang

 

19

Khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu

- giai đoạn 2

 

4,00

 

 

4,00

 

TT. Ngã Sáu

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư dự án

 

20

Khu đô thị mới Ngã Sáu 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 

21,50

 

 

21,50

 

TT. Ngã Sáu

Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 29/6/2021 của UBND huyện Châu Thành

 

21

Giải phóng mặt bằng khu tái định cư ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu huyện Châu Thành

 

5,00

 

 

5,00

 

TT. Ngã Sáu

Tờ trình 237/TTr-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện Châu Thành

22

Khu đô thị mới đường tỉnh 925

6,06

 

6,06

TT. Ngã Sáu

 

 

23

Khu đô thị mới Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành

 

8,00

 

 

8,00

 

TT. Ngã Sáu

KH số 137/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

 

 

24

 

Khu đô thị mới đường 30/4, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành

 

 

5,42

 

 

 

5,42

 

 

TT. Ngã Sáu

QĐ 5305/QĐ-UBND 15/9/2020

của UBND huyện Châu Thành phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500

 

 

25

Khu đô thị mới đường 3/2, thị trấn Ngã Sáu

 

11,60

 

 

11,60

 

TT. Ngã Sáu

KH số 137/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

 

 

26

 

Khu đô thị mới 4, thị trấn Mái Dầm

 

 

9,55

 

 

 

9,55

 

 

TT. Mái Dầm

 

KH số 137/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

 

 

 

Stt

 

Hạng mục

Diện tích (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

 

Ghi chú

Quy hoạch

Hiện trạng

Tăng thêm

27

Khu đô thị mới 5, thị trấn Mái Dầm

18,40

 

18,40

TT. Mái Dầm

Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 5/12/2014 của UBND tỉnh Hậu Giang v/v phê duyệt đồ án QHCĐT Mái Dầm và Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 v/v điều chỉnh cục bộ đồ án QHCĐT Mái Dầm

 

28

 

Khu nhà ở xã hội tại Mái Dầm

 

25,00

 

 

25,00

 

TT. Mái Dầm

 

29

 

Nhà ở xã hội tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

 

3,50

 

 

3,50

 

TT. Mái Dầm

KH số 138/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang năm 2021

30

Khu quản lý điều hành khu công nghiệp Minh Phú - Hậu Giang

13,50

 

13,50

TT. Mái Dầm

 

Đang lập QHCT 1/500

 

31

 

Khu đô thị mới 925, Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm

 

8,00

 

 

8,00

 

TT. Mái Dầm

KH số 137/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

32

Khu đô thị - dịch vụ

20,00

 

20,00

TT. Mái Dầm

Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh Hậu Giang v/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành

 

33

 

Khu đô thị - dịch vụ

 

80,00

 

 

80,00

 

Xã Đông Phú

 

34

Khai thác quỹ đất 02 bên đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu

 

57,64

 

 

57,64

 

TT. Ngã Sáu, Xã Đông Phú

KH số 137/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

 

35

 

Khai thác quỹ đất cặp 02 bên tuyến đường tỉnh 925B

 

95,00

 

 

95,00

 

TT. Ngã  Sáu Xã Đông Phước

Thông báo số 3912/TB- VP.UBND ngày 23/11/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang

 

36

Chuyển mục đích sang đất ở đô thị của hộ gia đình, cá nhân theo các tuyến giao thông, kênh rạch

 

37,00

 

 

37,00

TT. Ngã Sáu, TT. Mái Dầm Xã Đông Phú

 

Nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

37

Đấu giá chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị

1,51

0,07

1,44

 

 

 

-

Tuyến dân cư (dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất tuyến đường ĐT 925)

 

1,00

 

 

1,00

 

TT. Ngã Sáu

 

 

 

 

Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt KHSDĐ năm 2021 của huyện Châu Thành

 

-

Khu đất công thị trấn Ngã Sáu (đấu giá quyền sử dụng đất 01 nền)

 

0,01

 

 

0,01

 

TT. Ngã Sáu

 

-

Đấu giá phần còn lại khu dân cư vượt lũ Mái Dầm bị ảnh hưởng Quốc lộ Nam Sông Hậu và các lô nền còn lại

 

0,07

 

0,07

 

 

TT. Mái Dầm

 

-

 

Đấu giá kho lương thực cũ

 

0,12

 

 

0,12

 

TT. Ngã Sáu

Dự kiến khai thác đấu giá giai đoạn 2022-2025 theo đề nghị của UBND thị trấn Ngã Sáu

 

 

 

Stt

 

Hạng mục

Diện tích (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

 

Ghi chú

Quy hoạch

Hiện trạng

Tăng thêm

-

Đấu giá nhà Văn hóa ấp Kinh Mới, TT. Ngã Sáu

0,01

 

0,01

TT. Ngã Sáu

 

 

 

 

 

Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang

-

Đấu giá trụ sở Đông Phước cũ, ấp Đông Mỹ, TT. Ngã Sáu

0,07

 

0,07

TT. Ngã Sáu

-

Đấu giá trụ sở BCHQS huyện cũ ấp Đông Bình, TT Ngã Sáu

0,10

 

0,10

TT. Ngã Sáu

 

-

Đấu giá trường TH Đông Phú 3 (Khu B), ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú

 

0,06

 

 

0,06

 

Xã Đông Phú

 

-

Đấu giá trường Mẫu Giáo Đông Phú (cũ)

 

0,07

 

 

0,07

 

Xã Đông Phú

Công văn số 37/TCKH ngày 22/4/2021 của P.TCKH huyện Châu Thành

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

Bình luận của bạn