09/09/2022

Tình hình phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Tình hình phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Tình hình phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Thực trạng phát triển đô thị

   Năm 2020, huyện có 02 đô thị loại V là thị trấn Ngã Sáu và thị trấn Mái Dầm, với tổng diện tích là 3.072,16 ha, chiếm 21,81% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện, dân số là 21.764 người. Hiện tại, 02 thị trấn là trung tâm kinh tế - xã hội của huyện với kinh tế chủ yếu là công nghiệp – dịch vụ.

Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn huyện Châu Thành

   Năm 2020, các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện (thuộc 06 xã) có tổng diện tích là 11.014,07 ha, chiếm 78,19% tổng diện tích toàn huyện. Về kết cấu hạ tầng nông thôn, thời gian qua đã được huyện quan tâm đầu tư thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới như các tuyến giao thông nông thôn kết hợp đê bao, cụm dân cư tập trung, nước sạch, lưới điện, viễn thông,… Qua đó, đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao thu nhập cho nhân dân và ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

 

Bình luận của bạn