20/09/2022

Tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 3 khu đô thị mới gần 500 héc ta tại huyện Châu Thành

Tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 3 khu đô thị mới gần 500 héc ta tại huyện Châu Thành

Tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 3 khu đô thị mới gần 500 héc ta tại huyện Châu Thành

- ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh vừa mới ban hành Quyết định số 1026/QĐ-ỦY BAN NHÂN DÂN về việc năm 2022 sẽ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 cho 3 khu đô thị mới tại huyện Châu Thành.

- Theo Quyết định, ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh Hậu Giang phê duyệt bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1 trên 500) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa (kinh phí không hoàn lại) hợp pháp khác.

- 03 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500, đó là: Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1 trên 500) Khu đô thị mới và tái định cư Khu công nghiệp Sông Hậu – giai đoạn 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Diện tích 194,6 héc ta, tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1 trên 500) Khu đô thị mới và Tái định cư Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Diện tích 142 héc ta, tại Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1 trên 500) Khu đô thị mới sông Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Diện tích 156 héc ta, tại Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng Hậu Giang tổ chức đăng tải thông tin về đồ án nêu trên để mời gọi nhà đầu tư tài trợ kinh phí (không hoàn lại) lập các đồ án quy hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời phủ kín quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1 trên 500) trên địa bàn tỉnh.

- Sở Xây dựng Hậu Giang chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, ỦY BAN NHÂN DÂN huyện Châu Thành cùng các đơn vị có liên quan tham mưu ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo Quyết định của ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh Hậu Giang, trong trường hợp xã hội hóa công tác lập quy hoạch; đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng để tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.

- ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh Hậu Giang giao ỦY BAN NHÂN DÂN huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 3 khu đô thị mới gần 500 héc ta

 

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

Bình luận của bạn