09/09/2022

Định hướng phát triển khu công nghiệp và cụm công nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Định hướng phát triển khu công nghiệp và cụm công nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Định hướng phát triển khu công nghiệp và cụm công nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Định hướng và không gian phát triển:

+ Phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, kỹ thuật - công nghệ cao, có sức cạnh tranh và sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến sản xuất hàng tiêu dùng và tiểu thủ công nghiệp, chế biến thuỷ sản, thức ăn gia súc và ứng dụng các công nghệ sau thu hoạch nhằm giải quyết việc làm cho lao động trong khu vực đô thị hóa. Tập trung mọi nguồn lực trong nước và kêu gọi đầu tư từ nước ngoài nhằm giữ vững tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu nền kinh tế.

+ Khuyến khích, tạo điều kiện cho các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sắp xếp, củng cố mở rộng, nâng cấp các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề hiện có; phát triển các ngành nghề mới quy mô vừa và nhỏ ở những nơi có thế mạnh để giải quyết lao động tại chổ, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo ở nông thôn.

+ Về không gian, tập trung phát triển khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn  1 (xã Đông Phú), khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2 (thị trấn Mái Dầm), khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 3 (xã Phú Hữu), khu công nghiệp Đông Phú, khu công nghiệp Đông Phú giai đoạn 2 (xã Đông Phú).

Định hướng sử dụng đất khu công nghiệp của huyện Châu Thành:

+ Hiện nay, phát triển khu công nghiệp của huyện tập trung tại khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1, 2, 3; khu công nghiệp Đông Phú giai đoạn 1, 2. Do đó, để đảm bảo phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp theo định hướng như trên. Dự kiến, diện tích đất dành cho phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 1.200 - 1.400 ha.

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

 

Bình luận của bạn