09/09/2022

Đất xây dựng khu công nghiệp và cụm công nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Đất xây dựng khu công nghiệp và cụm công nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Đất xây dựng khu công nghiệp và cụm công nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Đất khu công nghiệp huyện Châu Thành, Hậu Giang

- Năm 2020, đất khu công nghiệp của huyện là 244,79 ha. Giai đoạn 2021- 2030, tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi đầu tư vào địa bàn huyện theo hướng sản xuất tập trung nhằm phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, cấp tỉnh dự kiến sẽ đầu tư xây dựng thêm các khu công nghiệp Sông Hậu và khu công nghiệp Đông Phú (theo chương trình phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang). Do đó, đến năm 2030 diện tích đất khu công nghiệp tăng thêm 906,00 ha so với năm 2020.

Bảng 15: Danh mục các công trình đất khu công nghiệp

 

Stt

 

Hạng mục

Diện tích (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

 

Ghi chú

Quy hoạch

Hiện trạng

Tăng thêm

 

ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP

1.150,79

244,79

906,00

 

 

 

 

1

 

Khu công nghiệp sông Hậu -giai đoạn 1 - (tiếp tục thu hồi phần còn lại của khu)

 

 

290,79

 

 

244,79

 

 

46,00

 

 

Xã Đông Phú

Quyết định số 2541/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt KHSDĐ năm 2021 của huyện Châu Thành

 

 

2

 

 

Khu công nghiệp Đông Phú

 

 

120,00

 

 

 

120,00

 

 

Xã Đông Phú

Quyết định số 1866/TTg- NN ngày 30/12/2020 của Thủ tướng chính phủ (Nâng lên từ Cụm CNTT Đông Phú - giai đoạn 1 Điều chỉnh theo văn bản của Thủ tướng chính phủ)

3

Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2

290,00

 

290,00

Xã Đông Phú

Kế hoạch số 67/KH- UBND ngày 13/4/2021 về triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025

 

4

Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 2

 

230,00

 

 

230,00

 

TT. Mái Dầm

 

 

5

 

 

Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 3

 

 

220,00

 

 

 

220,00

 

 

Xã Phú Hữu

Quyết định số 149/QĐ- UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh Hậu Giang v/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành

Đất cụm công nghiệp huyện Châu Thành, Hậu Giang

- Năm 2020, diện tích là 200,94 ha. Đến năm 2030, để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện nói riêng theo đúng mục tiêu đề ra. Tỉnh sẽ tập trung đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp với các ngành hàng gia dụng, chế biến lương thực thực phẩm gắn với nguồn nguyên liệu và nguồn lao động dồi dào của địa phương, qua đó góp phần tạo việc làm cho lao động khu vực nông thôn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

- Đến năm 2030, để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình theo định hướng của tỉnh như trên, đất cụm công nghiệp cần tăng thêm 50,00 ha, để bố trí cụm công nghiệp Phú Tân, huyện Châu Thành.

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

 

Bình luận của bạn